ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АВИЦЕНА – МАРИЯ ГИРДЖЕВА“

Със заповед № ЗОА-0807/09.10.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на дребно № 203/22.11.2007 г. с лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. Асеновград, ул. „Княз Борис I“ № 2, издадено на ЕТ „АВИЦЕНА – МАРИЯ ГИРДЖЕВА“, с ръководител магистър-фармацевт Мария Петрова Гирджева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg