ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Черно Море Фарма“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0788/02.10.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1530/04.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ V, кв. 6, до хотел „Палас“, с ръководител магистър-фармацевт Мерлин Юлиянова Чолева, издадено на „Черно Море Фарма“ ЕООД, ЕИК: 204246130, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. „Трошево“, бл. 57, вх. В, ет. 2, ап. 21, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg