ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Надежда Георгиева Ковачева

Със заповед № ЗОА-0785/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение № 5079-НА/26.02.2002 г. за откриване на аптека на помощник – фармацевт за лекарствени продукти с адрес: с. Карагеоргиево, Община Айтос, п-л XI – 280, кв. 21, издадено на пом – фарм Надежда Георгиева Ковачева, с ръководител Надежда Георгиева Ковачева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg