ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВЕСЕЛИНА – ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА“

Със заповед № ЗОА-0784/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5322-НА/08.07.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. Септември, бул. ,,България“ 80, МЦ – 1, издадено на „ВЕСЕЛИНА – ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Веселина Георгиева Андонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg