ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Кристиян Христов Янакиев

Със заповед № ЗОА-0783/02.10.2020 г. e прекратено № 6439-НА/08.01.2004 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти на помощник–фармацевт, на адрес: м.с. Черно Море, Община Бургас, УПИ – 1, кв. 34, издадено на помощник–фармацевт Кристиян Христов Янакиев, с ръководител Кристиян Христов Янакиев, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg