ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Олга Христова Абаджимаринова

Със заповед № ЗОА-0782/02.10.2020 г. e прекратено № 6293-НА/04.11.2003 г. за откриване на аптека на помощник–фармацевт за лекарствени продукти с адрес: с. Сандрово, Община Русе, издадено на помощник–фармацевт Олга Христова Абаджимаринова, с ръководител Олга Христова Абаджимаринова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg