ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „НАДЯ ВЪЛЧЕВА 97“

Със заповед № ЗОА-0781/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5593-НА/30.10.2002 г. за лекарствени продукти, с адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 329, вх. Б, издадено на „НАДЯ ВЪЛЧЕВА 97“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Надя Георгиева Вълчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg