ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „СТОЯН МАРИНСКИ“

Със заповед № ЗОА-0780/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение № 4962-НА/16.01.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, включително и екстемпорални лекарствени форми, с адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 378, вх. Б, издадено на „СТОЯН МАРИНСКИ“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Елена Илиева Маринска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg