ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ДИМИ – ИВАНКА ИВАНОВА“

Със заповед № ЗОА-0776/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4120-НА/16.03.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ж. к.. Младост 4, ул. 406, бл. 465, вх. В, издадено на „ДИМИ – ИВАНКА ИВАНОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Иванка Стоянова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg