ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Вита Фарм 99 - Екатерина Павлова“

Със заповед № ЗОА-0685/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 4985-НА/16.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Деков, община Белене, ул. „Неделчо Георгиев“ № 4, издадено на помощник-фармацевт Екатерина Михайлова Павлова, регистрирана като ЕТ „Вита Фарм 99 - Екатерина Павлова“, ЕИК: 114537094 и с ръководител помощник-фармацевт Екатерина Михайлова Павлова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg