ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “ТОП БЮТИ – ВАНЯ ГЕОРГИЕВА”

Със заповед № ЗОА-0653/11.08.2020 г. e отнето Разрешение № 2302-1/21.08.2015г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе, бл. 6, издадено на ЕТ “ТОП БЮТИ – ВАНЯ ГЕОРГИЕВА” c ЕИК 130582059, със седалище и адрес на управление гр. София ж.к. Лозенец, ул. „Плачковица“ № 19, с ръководител магистър-фармацевт Жалнек Ибрахим, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg