ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕКОФАРМА ХОМЕОПАТИЯ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0633/03.08.2020 г. e прекратено Разрешение №АП-875/05.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж.к. „Възраждане - 1“, ул. „Ана Феликсова“ № 1-А, издадено на „ЕКОФАРМА ХОМЕОПАТИЯ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Величка Маркова Петрова - Велкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg