ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “САРА ФАРМА–2000” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0631/03.08.2020 г. e прекратено Разрешение № 1155/26.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян“ № 10, издадено на “САРА ФАРМА–2000” ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Силвия Стоянова Карастоянова- Анадолиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg