ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ”ТАНЯ КАЗАКОВА”

Със заповед № ЗОА-0630/03.08.2020 г. e отнето Разрешение за откриване на аптека на помощник-фармацевт № 5083-НА/26.02.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: с. Дражево, община Тунджа, ЦДГ, издадено на помощник-фармацевт Таня Петкова Казакова, регистрирана като ЕТ ”ТАНЯ КАЗАКОВА”, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg