ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЦЕРИВЕРА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0630/03.08.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № BG/WDA/MP-0127/03.09.2019 г., издадено на „ЦЕРИВЕРА“ ЕООД, с ЕИК: 205605133, със седалище и адрес на управление в гр. София 1345, район Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 57, ет. 2, ап. 9, с адрес на помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти в гр. София 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg