ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЯНИ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0831/21.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-145 от 15.04.2008 г. (с последваща промяна Разрешение за промяна № IV-П-T-357 от 15.04.2011 г., с което са отразени следните промени: в правната форма на дружеството, седалището и адреса на управление и на отговорния магистър-фармацевт) издадено на „ЯНИ ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК: 101100734, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Благоевград, п. к. 2700, ул. „Генерал Тодоров“ № 12, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg