ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Образцова Аптека Славейков“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0793/05.10.2020 г. e отнето Разрешение № 2872-1/06.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис І“ № 118 А, с ръководител магистър-фармацевт Христина Василева Вардалиева, издадено на „Образцова Аптека Славейков“ ЕООД, ЕИК: 147224508, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. “Цар Симеон I“ № 96, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg