ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “Пенка Иванова Данаилова”

Със заповед № ЗОА-0667/20.08.2020 г. e отнето Разрешение № 554/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Добрич, ул. „Клисура“ № 6, издадено на ЕТ “Пенка Иванова Данаилова” и с ръководител магистър-фармацевт Пенка Иванова Данаилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg