ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДИВЕ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0666/20.08.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1671/14.05.2018г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Албена, област Добрич, Медицински център Медика Албена, партер издадено на „ДИВЕ ФАРМА“ ООД, с ЕИК 204906945 и с ръководител магистър- фармацевт Димитър Иванов Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg