ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “АВИС-ФАРМА-ВЕЛИКА БРАТОЕВА”

Със заповед № ЗОА-0628/31.07.2020 г. e отнето Разрешение № 597/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Габрово, ул. „Чумерна“ № 26, издадено на маг.-фарм. Велика Георгиева Братоева, регистрирана като ЕТ “АВИС-ФАРМА-ВЕЛИКА БРАТОЕВА” и с ръководител магистър-фармацевт Велика Георгиева Братоева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg