ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ОБЩИНА БОЙНИЦА с ЕООД „ЗДРАВЕЦ“

Със заповед № ЗОА-0620/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 3413-НА/02.10.2000 г. за лекарствени продукти на адрес: с. Бойница, област Видинска, издадено на ОБЩИНА БОЙНИЦА с ЕООД „ЗДРАВЕЦ“, с ръководител на аптеката пом. фарм. Димитрина Пешева Владимирова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg