ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ОБЩИНА ТРОЯН с ЕООД „ФАРМА - 96 - ТРОЯН“

Със заповед № ЗОА-0617/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 742-НА/05.03.1997 г. за откриване на аптека, на адрес: с. Дебнево, община Троян, издадено на ОБЩИНА ТРОЯН с ЕООД „ФАРМА - 96 - ТРОЯН“, с ръководител на аптеката МАРИЙКА РАДЕВА ЦАНОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg