ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ОБЩИНСКА БОЛНИЦА, ГР. ИВАЙЛОВГРАД

Със заповед № ЗОА-0616/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 626-НА/20.01.1997 г. за откриване на аптека, издадено на ОБЩИНСКА БОЛНИЦА, гр. Ивайловград, на адрес: гр. Ивайловград, сградата на болницата ул. „Оборище“ № 10, с ръководител на аптеката ЗЮМБЮЛКА Н. АТАНАСОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg