ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ОБЩИНСКА БОЛНИЦА ГР. ТРЪН

Със заповед № ЗОА-0615/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 486-НА/28.10.1996 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Трън, сградата на болницата, издадено на ОБЩИНСКА БОЛНИЦА , гр. Трън, ул. „Атанас Ботев“ № 5, с ръководител на аптеката НАТАЛИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg