ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ОБЩИНА РОМАН с ЕООД „СТРОЙРЕМОНТ“

Със заповед № ЗОА-0614/30.07.2020 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 319-НА/04.06.1996 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Роман, ж.бл. „Роман“ 6/Б, издадено на ОБЩИНА РОМАН с ЕООД „СТРОЙРЕМОНТ“, с ръководител на аптеката ПЕТЯ ЛАЗАРОВА ИВАНОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg