ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОПТИМА-ЕГ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0580/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 263-1/09.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница“, бл. 48, издадено на „ОПТИМА-ЕГ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Марта Петрова Дражева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg