ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АБ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0530/03.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1690/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, ПИ с индентификатор 10135.2569.192.2.1, ет. 1, обект 1, издадено на „АБ ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Боряна Желева Генчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg