ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МОНТАНСКИ АПТЕКИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0529/03.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-762/02.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 11, издадено на „МОНТАНСКИ АПТЕКИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Димитрина Трифонова Тодорова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg