ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЮНИВЪРСФАРМ” ООД

Със заповед № ЗОА-0035/ 18.01.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-143/15.12.2014 г., издадено на „ЮНИВЪРСФАРМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора“, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.