ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА РЕД” ООД

Със заповед № ЗОА-0530/20.08.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-206-1 / 28.08.20>17г., издадено на „ФАРМА РЕД” ООД, ЕИК 203483264 със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. „Георги Бенковски“ № 18-20 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.