ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ”ТЕВЕЙ” ООД

Със заповед № ЗОА-0433/18.07.2018 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-172/23.07.2015 г., издадено на ”ТЕВЕЙ” ООД със седалище и адрес на управление в област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „София“ № 21, ет. 4, ап. 8, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий“ № 59, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.