ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ГОТ МЕЛАНИ ГЕНОВСКИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0701/19.10.2018 г. е прекратено Разрешение №IV-P-T 138 от 14.04.2008 г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на „ГОТ МЕЛАНИ ГЕНОВСКИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив-4000, общ.Пловдив, ул."Антон Митов" №4, притежаващо помещения за съхранение на лекарствени продукти на адрес гр.Пловдив 4000, ул."Равнища" №2 и с отговорен магистър-фармацевт Росица Борисова Поповска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.