ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Р.С.А. ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА0376 / 27.05.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-158/29.04.2015 г., издадено на „Р.С.А. ФАРМА“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, Бизнес център Hill Tawer, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1463, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.