ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.