ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА ЛОГИСТИК“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0334/04.06.2018 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-S-145 от 13.01.2015 г., издадено на „ФАРМА ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК203333898 с адрес на складовото помещение гр. София, общ. Искър, ул. "Неделчо Бончев" № 18, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Иван Гарванов" № 1.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.