ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МЕДЕЯ-ФАРМА-ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА“

Със заповед № ЗОА-0595/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 559/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ИЗТОК, хотел „Планета“, УПИ III, кв. 36, издадено на ЕТ „МЕДЕЯ-ФАРМА-ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Петрова Цветкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.