ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Евелина Иванова Севева

Със заповед № ЗОА-0590/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5824-НА/05.02.2003 г. за откриване на аптека на адрес: с. Янково, Община Смядово, ул. „Възраждане“ 57, издадено на пом.-фарм. Евелина Иванова Севева, с ръководител пом. фарм. Евелина Иванова Севева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).     

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg