ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АВГ-Дина Пенева“

Със заповед № ЗОА-0575/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3483-НА/10.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бояджик, община Тунджа, издадено на ЕТ „АВГ-Дина Пенева“, с ръководител помощник-фармацевт Дина Пенева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg