ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Цветанка Дакова“

Със заповед № ЗОА-0574/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3797-НА/21.12.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Тишевица, община Враца, издадено на ЕТ „Цветанка Дакова“, с ръководител помощник-фармацевт Цветанка Симеонова Дакова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg