ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Веска Златарова“

Със заповед № ЗОА-0573/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3506-НА/13.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Чирпан, ул. „ Братя Павлови“ № 3, издадено на ЕТ „Веска Златарова“, с ръководител магистър-фармацевт Веска Русева Златарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.    

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg