ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Фарма-2001-Еленка Янчева“

Със заповед № ЗОА-0571/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4588-НА/29.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Млекарево, община Нова Загора, издадено на  ЕТ „Фарма-2001-Еленка Янчева“, с ръководител помощник-фармацевт Еленка Динева Янчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg