ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Община Ябланица с ЕООД „Драгойца“

Със заповед № ЗОА-0567/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 564-НА/27.12.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ябланица, ул. „Кирил и Методий“ № 1, издадено на Община Ябланица с ЕООД „Драгойца“, с ръководител магистър-фармацевт Людмила Асенова Теодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg