ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Антония Янкова“

Със заповед № ЗОА-0561/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4685-НА/22.08.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Новосел, община Шумен, п-л I, кв. 7, издадено на ЕТ „Антония Янкова“, с ръководител помощник-фармацевт Антония Тодорова Янкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg