ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Валделов-Любка Дочева“

Със заповед № ЗОА-0555/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7433-НА/21.11.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Брегово, Кметство и поща-УПИ-II, кв. 66, Община Калояново, издадено на „Валделов-Любка Дочева“ ЕТ, с ръководител помощник-фармацевт Любка Стефанова Дочева , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg