ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЕКА ФАРМАСУТИКАЛС” ЕООД

 

Със заповед № ЗОА-0992/21.11.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-208-2/19.09.2017 г., издадено на „ДЕКА ФАРМАСУТИКАЛС” ЕООД, с ЕИК: 202021034, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев“ № 1, вх. А и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Петрич 2850, община Петрич, ул. „Свобода“ № 1 А, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg