ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД

 

Със заповед № ЗОА-0396/05.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-081/01.07.2013г., издадено на „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД, с ЕИК 831635532, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ № 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg