ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ЛИЛЯНА ЦОНЕВА - ТЕОНИК"

Със заповед № ЗОА-0549/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 1026/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ж.к. „Тева“ бл. 44, ап. 1, издадено на ЕТ "ЛИЛЯНА ЦОНЕВА - ТЕОНИК", с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Цонева Колева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg