ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „Здраве-Ненка Радулова“

Със заповед № ЗОА-0511/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4446-НА/22.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Старосел, община Хисар, издадено на ЕТ „Здраве-Ненка Радулова“- Старосел с ръководител помощник-фармацевт Ненка Ненова Радулова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg