ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВИТАЛИС - ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА“

Със заповед № ЗОА-0474/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 5254-НА/30.05.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Шипченски проход“ бл.240, вх. В, издадено на „ВИТАЛИС - ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Гергана Николаева Тошева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg