ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „НАДЕЖДА - ПЕШКА СИВОВА - САВОВА“

Със заповед № ЗОА-0471/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5870-НА/17.03.2003 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Клисура“ 20, ДКЦ-23 издадено на  „НАДЕЖДА - ПЕШКА СИВОВА - САВОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Пешка Минкова Сивова - Савова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg